Адвокатска кантора "Венцислав Нинов"

гр. Ловеч ул.“Търговска“ 21 офис 204 Тел.: 0898451140 email: venci_ninov@abv 

Правни услуги

ГРАЖДАНСКО ПРАВО
- Правни консултации по гражданско-правни въпроси
- Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела
- Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство
- Абонаментно правно обслужване на търговски дружества
- Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус
- Изготвяне на договори
- Регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел
- Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ

ДАНЪЧНО ПРАВО
- Правни консултации по данъчно-правни въпроси
- Процесуално представителство и правна защита при воденето на данъчни дела

ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО
- Консултации и представителство по вещноправни и облигационни казуси

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
- Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси
- Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.)
- Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна
- Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака
- Консултации и правно съдействие при осиновяване

ТРУДОВО ПРАВО
- Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение
- Обезщетение вследствие на трудова злополука

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
- Оказване на правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление
- Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, осигуряване на преводач и защита при извършване на следствени действия
- Споразумения за приключване на наказателни дела

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
- Процесуално представителство пред държавни и общински органи
-Обжалване на наказателни постановления на различни органи
- Обжалване на административни актове

Регистрация на фирми

Пререгистрация и Регистрация на ЕТ и ТД, СНЦ, Фондации и Политически Партии, Обявяване на ГФО

ПРЕРЕГИСТРАЦИИ НА ФИРМИ:
Съгласно новият Закон за търговския регистър, влязъл в сила от 01.01.2008 год. всяка фирма, която е регистрирана преди влизането му в сила трябва да бъде пререгистрирана в 3 /три/ годишен срок.
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Копие от Булстат картон;
2. Копие от лична карта на едноличния търговец /при ЕТ/;
3. Копие от лична карта на управителя дружеството /при ООД или ЕООД/;
4. Копие от последния Учредителен акт /ЕООД/ или Дружествен договор /ООД/, с печат на фирмата и подпис на управителя на всяка страница;
5. Пълномощно, което се изготвя в кантората, необходимо за получаване на специално издаваното от Съда удостоверение за пререгистрация.
• ЦЕНА: 50.00 /петдесет/ лева за ЕТ ,
• 70.00 /седемдесет /лева за ЕОД и ООД .
• 100.00 /сто/ лева за АД, ЕАД, СД и кооперации.
В цената е включено:
1. Изготвянето на пълномощното по т.5;
2. Попълване на всички необходими документи за съда и за Търговския регистър към Агенция по вписвания;
3. Подаване на молба за специално издаваното от Съда удостоверение и получаването му;
4. Подаване на съответните документи в Агенция по вписвания – Търговски регистър.
5. Получаване на актуално удостоверение след заплащане на такса.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:
1. Копие от личната карта на едноличния търговец за справка;
2. Трябва да сте избрали име на едноличния търговец, като към него съгласно разпоредбите на ТЗ /търговския закон/ има задължителна добавка от първото и второто или първото и третото име на лицето, което регистрира едноличния търговец;
3. Трябва да знаете седалището и адреса на управление на едноличния търговец;
4. Трябва да знаете предмета на дейност на едноличния търговец – основни дейности, с които ще се занимава търговеца и с моя помощ ще бъдат допълнени по ваш избор и други дейности към предмета;
• ЦЕНА: 150.00 /сто и петдесет/ лева
В цената е включено:
1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;
3. Държавна такса за регистрация на ЕТ ;

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ – ПРЕКРАТЯВАНЕ:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:
1. Копие от личната карта на едноличния търговец;
2. Уведомление от съответното НАП /в зависимост от седалището и адреса на управление на едноличния търговец/ по чл.77,ал.1 от ДОПК;
3. Удостоверение по чл.5 КСО ;
4. Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистриран едноличния търговец номер по ЕИК;
5. Личното присъствие на заявителя;
• ЦЕНА: 200.00 /двеста/ лева
В цената е включено:
1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на ТЗ от НОИ, оформяне на ведомости, описи, протоколи и получаване на Удостоверение и ТД на НАП получаване на Уведомление ;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;
3. Държавна такса за прекратяване дейността на ЕТ;
4. Внасяне на всички дължими държавни такси;

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ – ПРОМЕНИ:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:
1. Копие от личната карта на едноличния търговец;
2. Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистриран едноличния търговец номер по ЕИК;
3. Личното присъствие на заявителя;
• ЦЕНА: 80.00 /осемдесет/ лева
В цената е включено:
1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;
3. Внасяне на всички дължими държавни такси за промени;
АКО ФИРМАТА НЕ Е ПРЕРЕГИСТРИРАНА СЕ ДЪЛЖИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ТАКСА ОТ 50.00/ПЕТДЕСЕТ / ЛЕВА.

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ – ПРОДАЖБА на търговско предприятие:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:
1. Копие от личната карта на едноличния търговец за справка;
2. Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистриран едноличния търговец номер по ЕИК;
3. Личното присъствие на едноличния търговец;
4. Личното присъствие на лицето, което ще закупува ЕТ Ако лицето, което ще закупува е юридическо лице освен горепосочените документи са необходими и следните други документи: Копие от последното съдебно решение на юридическото лице, а ако е пререгистриран – номера по ЕИК;
• ЦЕНА: 200.00 /триста/ лева
В цената е включено:
1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;
3. Държавна такса за продажба на ЕТ;
4. Внасяне на всички дължими държавни такси;
АКО ФИРМАТА НЕ Е ПРЕРЕГИСТРИРАНА СЕ ДЪЛЖИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ТАКСА ОТ 50.00/ПЕТДЕСЕТ / ЛЕВА.

/ЕДНОЛИЧНО/ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ /ЕООД, ООД/ – РЕГИСТРАЦИЯ:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:
1. Копие от личната карта на едноличния собственик на капитала /при ЕООД/ или копия от личните карти на съдружниците /при ООД/за справка;
2. Трябва да сте избрали име на фирмата;
3. Трябва да знаете седалището и адреса на управление на юридическото лице;
4. Трябва да знаете предмета на дейност на фирмата – основни дейности, с които ще се занимава юридическото лице и с моя помощ ще бъдат допълнени по ваш избор и други дейности към предмета;
5. В случай че управителите са няколко трябва да знаете как ще се управлява дружеството – само заедно, заедно и поотделно или до определена сума заедно и поотделно, а над определена сума само заедно;
6. Разпределение на дяловете на съдружниците /при ООД/ – кой какъв дял от капитала ще притежава;
7. Какъв ще бъде размерът на капитала, който ще внасяте. Минимумът на капитала е 5000 /пет хиляди/ лева, но при първоначална регистрация Търговския закон позволява да бъде внесен само 1750 лв. като останалата част трябва да бъде довнесена до ДВЕ години от вписването в Търговския регистър.
8. Откриване на набирателната сметка на името на дружеството,
ЦЕНА: 300.00 /триста / лева.
В цената е включено:
1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;
3. Държавна такса за регистрация на ЕООД /ООД/;
4. Внасяне на всички дължими държавни такси;

/ЕДНОЛИЧНО/ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД, ООД/ – ПРОМЕНИ:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:
1. Копие от личната карта на управителя(за справка);
2. Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистрирано юридическото лице – номер по ЕИК;
3. Личното присъствие на управителя;
4. Копие от учредителния акт /при ЕООД/ или от дружествения договор /при ООД/;
Ако промяната е свързана с влизане на нов съдружник в юридическото лице е необходимо копие и от неговата лична карта за справка.
• ЦЕНА: от 150.00 /сто и петдесет/ лева
В цената е включено:
1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;
3. Държавна такса за промени в ЕООД /ООД/;
4. Внасяне на всички дължими държавни такси;
АКО ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО НЕ Е ПРЕРЕГИСТРИРАНА СЕ ДЪЛЖИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ТАКСА ОТ 70.00/СЕДЕМДЕСЕТ / ЛЕВА.

ЕДНОЛИЧНО/ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ – ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:
1. Копие от личната карта на управителя(за справка);
2. Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистрирано юридическото лице – номер по ЕИК;
3. Личното присъствие на управителя в кантората ;
4. Копие от учредителния акт /дружествен договор;
5. Копие от личната карта на лицето, което ще закупува дяловете(за справка) ;
6. Личното присъствие на лицето по т.5
• ЦЕНА: 350 /триста и петдесет/ лева
В цената е включено:
1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;
3. Внасяне на всички дължими държавни такси и получаване на Актуално удостоверение; 4. Нотариалните такси за заверка на договора за покупко-продажба на дружествените дялове и заверка на спесимена на новия/те управител/и се заплащат допълнително на Нотариуса(материален интерес).
АКО ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО НЕ Е ПРЕРЕГИСТРИРАНА СЕ ДЪЛЖИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ТАКСА ОТ 70.00/СЕДЕМДЕСЕТ / ЛЕВА.

Преобразуване на търговски дружества
- Вливане , сливане, разделяне, отделяне – 600 лв.

/ЕДНОЛИЧНО/ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД, ООД/ – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО и ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ:
• ЦЕНА: от 500.00 /петстотин/ лева /такси, разноски по вещи лица, синдик, експертизи и др.се заплащат допълнително/

РЕГИСТРАЦИЯ НА АД – 600 лв.

РЕГИСТРАЦИЯ НА КОПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ И ЖИЛИЩНОСТРОИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – 250 лева

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И ФОНДАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ.
ЦЕНА: ОТ 400.00 /четиристотин/ лева / вкл. такса за уникалност на име, държавна такса за регистрация, хонорар и печат; допълнително при желание на клиента от кантората ги регистрира в БУЛСТАТ, НОИ, ТД на НАП, Министрерство на правосъдието, за които се дължи допълнителен хонорар и такси/

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ИЛИ КОАЛИЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ
ЦЕНА- ОТ 2 000/ДВЕ ХИЛЯДИ/ЛЕВА

ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
ЦЕНА: ОТ 80.00 /осемдесет лева / вкл. държавна такса и хонорар, актуално удостоверение не е необходимо, проверява се в електронната страница на Търговски регистър, н при желание на клиента се доплаща още 20.00 лв/

Тарифи

Цените за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, но не по-малко от сумите определени във НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Раздел I Общи разпоредби
Чл. 1. Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в тази наредба минимален размер за съответния вид помощ.
Чл. 2. При липса на писмен договор или в случаите на чл. 36 във връзка с чл. 38 от Закона за адвокатурата следващото се адвокатско възнаграждение се определя от съда или от органите на досъдебното производство съгласно наредбата.
Чл. 3. Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение, внесеното възнаграждение не се връща.
Чл. 4. Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща.
Чл. 5. Адвокатите могат да оказват безплатна правна помощ на:

1. материално затруднени лица;
2. лица, които имат право на издръжка;
3. близки и роднини, както и на юристи.
Раздел II
Възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори
Чл. 6. Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:
1. за устен съвет и справка в съдебни и административни места и др. – 10 лв.;
2. за писмена консултация – 20 лв.;
3. за проучване на дело с даване на мнение по него – 30 лв.;
4. за тъжби до прокуратурата и полицията – 20 лв.;
5. за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби – 20 лв.;
6. за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство – 100 лв.;
7. за съставяне на завещание – 50 лв.;
8. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:
а) при интерес до 100 лв. – 15 лв.;
б) при интерес от 100 до 1000 лв. – 15 лв. + 1,5 на сто за горницата над 100 лв.;
в) при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 28,50 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
г) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. – 118,50 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
д) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. – 318,50 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
е) при интерес над 100 000 лв. – 418 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
9. за учредяване и регистриране на:
а) едноличен търговец – 50 лв.;
б) събирателно дружество – 70 лв.;
в) командитно дружество – 80 лв.;
г) дружество с ограничена отговорност – 100 лв.;
д) акционерно дружество – 250 лв.;
е) кооперативно сдружение – 100 лв.;
ж) жилищностроителна кооперация – 100 лв.;
з) фондации и сдружения с нестопанска цел – 200 лв.;
10. за изготвяне на книжа за вписване в търговския регистър на съда на промени в случаите по т. 9 – 1/2 от посочените в същата възнаграждения;
11. за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец – 200 лв. месечно, като за явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение.
Раздел III
Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция
Чл. 7. (1) За защита по граждански дела възнагражденията са следните:
1. за трудови дела – 50 лв.;
2. за прекратяване на брак – 100 лв.;
3. за бащинство и оспорване на бащинство – 100 лв.;
4. за други неоценяеми искове – 80 лв.;
5. за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства – 100 лв.;
6. на адвоката повереник на ответник по дело за издръжка – 30 лв.
(2) За защита по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
1. при интерес до 1000 лв. – 10 %, но не по-малко от 40 лв.;
2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 100 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 340 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
4. при интерес над 10 000 лв. – 540 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.
(3) За защита по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на ал. 2, но не по-малко от 200 лв.
(4) За защита по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 200 лв.
(5) За защита по бързи производства, производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 237, букви „в“ – „з“ ГПК и за обезпечаване на бъдещ иск възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.
(6) В случаите по чл. 126д ГПК първоначално определеното възнаграждение се увеличава до пълния размер по ал. 2 на този член.
Чл. 8. За защита по административни дела възнаграждението се определя съобразно разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 4 и ал. 2 .
Чл. 9. За изготвяне на въззивна или касационна жалба без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8 .
Чл. 10. За защита по изпълнително дело възнаграждението е:
1. за образуване на изпълнително дело – 20 лв.;
2. за водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2 ;
3. при защита по изпълнителни дела, които имат за предмет въвод или опразване на недвижим имот – 1/2 от възнагражденията, определени в чл. 7, ал. 2, на база стойността на имота;
4. за извършване на изпълнителни действия извън посочените случаи – 20 лв.
Чл. 11. За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя или на нотариуса възнаграждението е 20 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание – 50 лв.
Раздел IV
Възнаграждения по наказателни и административнонаказателни дела за една инстанция
Чл. 12. Възнаграждението за защита в досъдебното производство е 150 лв., а при извършване на процесуални действия в различни дни – по 30 лв. за всеки ден.
Чл. 13. (1) За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението е:
1. по дела, при които за престъплението се предвижда наказание поправителен труд или глоба – 100 лв.;
2. до 5 години лишаване от свобода – 150 лв.;
3. до 10 години лишаване от свобода – 300 лв.;
4. до 15 години лишаване от свобода – 550 лв.;
5. над 15 години лишаване от свобода – 1000 лв.;
6. доживотен затвор – 1200 лв.;
7. при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство – 150 лв.;
8. при принудително лечение – 50 лв.;
9. за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие – 100 лв.;
10. за проучване на дело без участие в наказателното производство – 30 лв.
(2) За защита на гражданския ищец или гражданския ответник – 100 лв.
Чл. 14. Когато съдебното заседание по наказателно дело продължи повече от един ден, допълнителното възнаграждение за всеки следващ ден е по 30 лв.
Чл. 15. За изготвяне на въззивна или касационна жалба без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 13 .
Чл. 16. За частни жалби по наказателни дела възнаграждението е 20 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание – 50 лв.
Чл. 17. Недопустимо е договаряне на резултативен хонорар по наказателни дела, включително и за граждански иск, предявен в наказателния процес.
Чл. 18. (1) За защита по дела от административнонаказателен характер възнаграждението е 50 лв.
(2) Ако административното наказание е под формата на имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 върху стойността на санкцията, съответно обезщетението.
Чл. 19. Предвидените в тази наредба минимални размери на адвокатските възнаграждения се прилагат и в случаите на служебна защита и процесуално представителство на основание чл. 44 от Закона за адвокатурата .
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За непредвидените в тази наредба случаи възнаграждението се определя по аналогия.
§ 2. В случаите по чл. 64, ал. 4 ГПК присъденото възнаграждение не може да бъде по-ниско от трикратния размер на възнагражденията, посочени в тази наредба.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 3. Тази наредба е приета с решение на Висшия адвокатски съвет от 9.VII.2004 г. и се издава на основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 36 и 38 от Закона за адвокатурата (ДВ, бр. 55 от 2004 г.) и отменя Наредба № 1 от 19

гр. Ловеч ул.“Търговска“ 21 офис 204 Тел.: 0898451140 email: venci_ninov@abv